به اطلاع سهامداران محترم می رساند جهت ثبت شماره تلفن و مشاهده وضعیت دارایی خود می توانید به سایت اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه نموده وبا وارد نمودن کدملی می توانند چنانچه قبلا شماره تلفن بنام خود ثبت ننموده شماره تلفنی ...