عضو محترم سهام عدالت مشهد طی تفاهم نامه ای با کلینیک دندانپزشکی معتبر اعضاء میتوانند با مراجعه به دفتر تعاونی و دریافت معرفی نامه تا سقف 50 درصد از تخفیف بهره مند شوند .