۶ نظر درباره پیگیری ثبت مجامع شرکتهای تعاونی سهامی و…

  1. سید محمد قاضوی دوزین گفت:

    آیا برای هریک از فرزندان جداگانه باید حساب باز کرد که شماره شبا داشته باشد وسود سهام عدالت به حساب خودش ریخته شود یا فقط سرپرست خانواده کفایت میکند